Plánované výzvy MAS

Vážení návštěvníci,

omlouváme se, ale tento web je starou prezentací MAS Slavkovské bojiště, novou www prezentaci a aktuální informace naleznete na adrese


http://slavkovskebojiste.cz

 

MAS Slavkovské bojiště plánuje v termínu prosinec/leden vyhlášení výzev v Operačním programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Verze zveřejněných výzev je zatím informativního charakteru, čekají na schválení řídícími orgány operačních programů. Po schválení budou vyhlášeny závazné verze výzev, které budou zveřejněny nejpozději v den vyhlášení a zpřístupnění v systému MS2014+/Portál farmáře.

Hodnocení žádostí o dotaci bude probíhat po skončení termínu pro předkládání žádostí. Žádost musí nejprve úspěšně projít administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Žádosti, které nebyly vyřazeny, postupují dále do procesu věcného hodnocení. Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených a veřejně dostupných hodnotících kritérií. Podpora je poskytována podle výsledků věcného hodnocení projektů v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů do vyčerpání alokace výzvy.

Další dokumenty k výzvám z PRV:

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje ke stažení zde.

Fiche 1

Fiche 1
Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD    PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků Oprávnění žadatelé    Zemědělský podnikatel Datum vyhlášení výzvy    Leden 2018 Datum ukončení výzvy Březen 2018 Alokace výzvy 7 821 346 Kč Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč Max.…

Fiche 2

Fiche 2
Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD PRV 2 Rozvoj zpracovatelských podniků Oprávnění žadatelé Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt Datum vyhlášení výzvy Leden 2018 Datum ukončení…

Fiche 3

Fiche 3
Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD PRV 4 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky Oprávnění žadatelé Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci Datum vyhlášení výzvy Leden 2018 Datum ukončení výzvy Březen 2018 Alokace výzvy 8 000 000 Kč Min. výše způsobilých…

Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP

Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP
    Harmonogram výzev pro IROP - CLLD   Registrační číslo strategie: CLLD_17_03_001 PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj   Název MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. SC 4.1 (kolové výzvy MAS)   Kraj: Jihomoravský                       Číslo a název výzvy ŘO IROP  Název výzvy MAS, popř. číslo MAS Alokace…