Fiche 1

Operační program

Program rozvoje venkova

Opatření SCLLD

   PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé

   Zemědělský podnikatel

Datum vyhlášení výzvy

   Leden 2018

Datum ukončení výzvy

Březen 2018

Alokace výzvy

7 821 346 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů

5 000 000 Kč

Výše dotace

50 % / 60 %  (dle typu příjemce)

Zaměření výzvy

  Výzva podporuje investice do živočišné a rostlinné výroby.

   Způsobilé výdaje:

  • na stavby, stroje a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou produkci;
  • do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku;
  • na nákup nemovitostí.

   Některé další podmínky:

  • žadatelé musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč;
  • žadatelé, kteří nedisponují alespoň dvěma účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt;
  • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné);
  • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci předkládanou k řízení stavebního úřadu;
  • v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců;
  • k některým preferenčním kritériím se váže povinnost doložení některých dalších příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení projektů.